[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IPM:2190] Re: [IPM:2189] 鹿児島県IPMシンポジウム参加への御礼³Áµ°ìÍ

¤ª¤Ï褴¤¶¤¤¤Þ¹¡£

¼¯»ùM¥·¥ó¸¥¦¥àÀ²ñ¢¤Ã¿¤³¤È¢¤ªÌ½ÐÙ¦¤´¤¶¤¤¤Þ¹¡£»ä½ê¤¬¤¢¤ÃƲ²ÃÇ­¤Þ»¤ó·¤¿¤¬¡¢Ä¤¤¤Æ¤¤¿¥á¥ë½Ð÷º¡Êô˾Á¤·¤Æ¢È¸ýªÀϤËÊÿ¤Èפ¤Þ¹¡£ÍƤ¦¤´¤¶¤¤¤Þ·¤¿¡£

²¬Åó


-----Original Message----- From: ³Áµ°ì
Sent: Wednesday, August 31, 2011 8:45 AM
To: IPM@xxxxxxxxxxxxxx
Subject: [IPM:2189] ¼¯»ù£ÉÐÍ·¥ó¸¥¦¥à²ÃØÎæ

³§Í

µî8·îÆ¡Á6Ƥ˫ºÅ·¤Þ·¤¿¼¯»ù£ÉÐÍ·¥ó¸¥¦¥à¤Ï¤¸©Æ³°¤«¤é¿ôæ²Ãò¿¤À­¡¤À¤Ë¢¤ê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ·¤¿¡£

¸æͤǤ»²²ÃÔó̤Î⡤À¤˫ºÅ¹¤ë¤È¬¤Ç­¤Þ·¤¿¡£
»öÉò½¤·¤Æ濽¤·¾å¤Þ¹¡£

º£¸å¤â¤í¤¯¤ª´ê¤·¤Þ¹¡£

¡ç¥á¥ë¿®¸µ¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç

¼¯»ùÇÀÉ
¿©¤Î´¿ä²ÝÀ»º´Ä­·¸ ÃÅ¡§³Áµ°ì

¼¯»ù³ûÄ10È£±¹æEL¡§099-286-2891¡Ê¾Ä¡ËFAX¡§099-286-5588
e-mail¡§s-seisan@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
¸ÄÍ¢¥É졧kakimoto-kazuki@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç¡ç